MINIPRINT INTERNACIONAL PARANA 2016

Hola!!!! Las bases para participar en el Miniprint Internacional Paraná 2016
la puedes solicitar en: miniprintinternacionalparana@yahoo.com

Hey there!!!! The requirements to participate in the International Parana 2016 Miniprint
You can apply at the: miniprintinternacionalparana@yahoo.com

Salut!!!! Les conditions pour participer à l’international Parana 2016 Miniprint
Vous pouvez appliquer à l’: miniprintinternacionalparana@yahoo.com